सायंस्मरण

Rashtra Sevika Samiti    17-Jul-2023
|
                                                                 सायंस्मरण
                                                                 ---------------
 

Prayer
तमसो मा ज्योतिर्गमय ||
मृत्योर्मा s मृतं गमय |
ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति : ||
 भजेत् सामरस्यं जनो भारते s स्मिन् |
भवेदेकराष्ट्रात्मिका सन्मतिर्नः |
 भवेदार्यधर्मो गुरूर्विश्वकार्ये |
प्रभो हिन्दुधर्मो धुना वर्धताम् ||
 
|| हिन्दु धर्म की जय ||
********************
 
अनादि मी, अनंत मी, अवध्य मी भला
मारील मज जगतिं असा कवण जन्मला