नित्यपाठ

प्रातः स्मरण

ओम नमो वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोवि गोविन्दाय नमो नमः ।।१।।

कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती
करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम ।।२।।
..

दश नमस्कार

प्रथमो मे नमस्कार: प्रचोदनाय मित्राय नमस्तेजोगोलकाय
द्वितीयो मे नमस्कार: जातवेदसे देवाय प्राणीनां पावकाय
तृतीयो मे नमस्कार: नमो वरूण देवाय जगती पोषकाय
..

सायंस्मरण

तमसो मा ज्योतिर्गमय | |
मृत्योर्मा s मृतं गमय |
ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति : ||
भजेत् सामरस्यं जनो भारते s स्मिन् |
भवेदेकराष्ट्रात्मिका सन्मतिर्नः |..

देवी अष्टभुजा स्तोत्र

देवी अष्टभुजा स्तोत्र
नमो अष्टभुजे देवि लक्ष्मी पार्वति शारदे।
बुद्धि वैभव दो मातर् हमें दो शक्ति सर्वदे।।१।। ..